فهرست بستن

بازدید مدیر کل از استودیو تخصصی تولید فیلم های آموزشی

استودیوی تولید فیلم های آموزشی در شهریورماه سال ۱۳۹۹ برای تولید فیلم های آموزشی تحت نظارت سرگروه های آموزشی متوسطه استان افتتاح شد. فیلم های تولید شده در این استودیو در شبکه استانی هامون پخش خواهد شد.